Brief van Stg. Reut Sderot aan coördinator Israël, 18-2-2013

Wij ontvingen deze onderstaande reactie naar aanleiding van de ontmoeting die we in januari 2013 hadden met Odelia Porat, die verbonden is aan de stichting Reut in Sderot. De ontmoeting daar was  voor het grootste deel geconcentreerd op kinderen. Odelia en haar staf werken met getraumatiseerde kinderen. De armoede van de ouders in Sderot is groot.

Er zijn diverse oefeningen om de kinderen te begeleiden, zodat zij niet bezwijken aan angst, spanning en de dagelijkse ellende. U ziet hier de speciaal afgerichte paarden welke gebruikt worden om de kinderen te laten ontspannen. Het project concentreert zich op de jeugd en de leiding is in handen van orthodox-Joodse personen die toch echt wel vanwege hun overtuiging dit werk doen. Er is een sfeer te voelen die indrukwekkend is en mij het gevoel en de overtuiging geeft: dit land met deze mensen kan niet kapot.
Harry18 februari 2013Dear Mr. Nihom,How are you? I hope that this letter finds you and your family well. Two months ago the Reut-Sderot Association was the blessed recipient of your generous donation and we quickly earmarked your funds to launch our much anticipated horseback riding therapy program for our at risk youth. We are eager to express our sincere appreciation, and we want to share some of the exciting developments about the program’s success this far.

During the last month and a half, we have observed children from Reut’s “Or” after-school program participate in Kibbutz Lahav’s horseback riding therapy. These young adolescents have a wide spectrum of emotional and behavioral problems, and are attended by a staff that includes two therapists and a social worker. The 12 participants range in age from 10 to 13, meeting weekly to regularly build on the previous week’s skills and experiences.  At the first session most of the children showed a lot of anxiety and even fear of the horses; the children were extremely reluctant to even approach the horses.  But today, less than two months later we all see how attached the children have become to the horses, and how anticipation and excitement escalate during the week as the day of lessons approach.  The children speak about their riding experience, and it is clear that they miss the horses in between sessions. With a few children the progress and improvement is striking: their fine and gross motor skills have clearly improved.

There is significance for these children in establishing communication with animals as the level of patience and tolerance required of the child in order to progress with horseback riding, demands the building of new skills. Their emotional intelligence as well as their self confidence have each markedly improved, and these formerly anxious and impatient children have a new level of self confidence and strong communication skills.

A happy example is of one of our afterschool center participants, who is a new immigrant from India. He arrived to Sderot as a skilled athlete largely comfortable playing sports.  However, his verbal skills and communication abilities were weak, leading to a troubled social integration. The staff reports that this same child now shows significant improvement in every aspect of his verbal communication; it is moving to us that this same child who began the therapy program with such low self confidence and such reluctance to engage in conversation, now has begun to freely and comfortably communicate with other children. He has competed (and won!) in quiz games and activities, including a competition held between other afterschool centers –  he confidently gave the correct answers in the winning questions. This is just one small example of one child’s huge steps towards improved communication and behavior, and what’s more exciting is that the program has been underway barely two months. The opportunities to help our participating children are endless and we repeat how instrumental your contribution was to launching this program.

We thank you deeply. Your friendship and support throughout the years has been substantial and meaningful.

On behalf of the children of Sderot, allow us to express our deepest hopes to continue this nourishing partnership deep into the future.

With kindest regards,
Odelia Ben Porat
Partnerships Manager Reut Sderot

Vertaling
18 februari 2013Beste heer Nihom,Hoe gaat het met u? Ik hoop dat deze brief u en uw familie in goede gezondheid bereikt. Twee maanden geleden werd de Reut-Sderot organisatie gezegend met de ontvangst van uw overvloedige donatie en konden we uw gift gelijk bestemmen voor het lanceren van het zeer door ons verwachte paardrijd-therapie-programma voor onze in risico zijnde jeugd. We verlangen ernaar om onze oprechte waardering uit te drukken en we willen reeds iets van de opwindende ontwikkelingen van het succesvolle programma met u delen.

Gedurende de afgelopen anderhalve maand hebben we de kinderen van het Reut “Or”-naschoolse opvangprogramma geobserveerd, die deelnemen aan de paardrijdtherapie in Kibboets Lahav. Deze pubers hebben een breed spectrum aan emotionele en gedragsproblemen en worden behandeld door een team waaronder twee therapeuten en een maatschappelijk werker. De 12 deelnemers tussen de 10 en 13 jaar ontmoeten elkaar wekelijks om zo regelmatig op de eerder opgedane vaardigheden en ervaringen verder te kunnen bouwen. In de eerste sessie toonden de meeste kinderen veel spanning en zelfs angst voor de paarden; de kinderen waren zelfs zeer teruggetrokken om de paarden te benaderen. Maar vandaag, minder dan twee maanden later, zien we al hoe de kinderen aan de paarden gehecht zijn geraakt en hoe de verwachting en opwinding toeneemt in de loop van de week naarmate de dag van de lessen weer nadert. De kinderen praten over hun rijervaring en het is duidelijk dat ze de paarden tussen de sessies door missen. Bij een aantal kinderen is de vooruitgang treffend: hun fijne en grove motoriek is duidelijk verbeterd.

Er is een groot belang voor deze kinderen om communicatie met dieren tot stand te brengen, omdat voor het niveau van geduld en tolerantie welke van het kind verwacht wordt om vooruitgang te maken met het paardrijden, het leren van nieuwe vaardigheden is vereist. Zowel hun emotionele intelligentie (EQ) als hun zelfvertrouwen zijn opvallend verbeterd en deze voorheen angstige en ongeduldige kinderen hebben nu een nieuw niveau van zelfvertrouwen en goede communicatievaardigheden.

Een leuk voorbeeld is één van onze naschoolse opvangdeelnemers, die een nieuwe immigrant uit India is. Hij arriveerde in Sderot als een ervaren atleet die zich vooral prettig voelt wanneer hij sport. Echter zijn verbale bekwaamheid en communicatievaardigheden waren zwak, resulterend in een problematische sociale integratie. De staf meldt nu dat dit zelfde kind significante verbetering toont op alle niveaus van zijn verbale communicatie; het ontroert ons dat dit zelfde kind, dat het therapieprogramma met zo weinig zelfvertrouwen en zo’n terughoudendheid om zich in een conversatie te mengen begon, nu zich vrij begint te voelen om vrij en comfortabel te communiceren met andere kinderen. Hij heeft met quiz spellen en activiteiten meegedaan (en gewonnen!), inclusief een wedstrijd die gehouden werd met andere naschoolse opvangcentra – hij gaf vol vertrouwen de juiste antwoorden op de winnende vragen. Dit is slechts een klein voorbeeld van grote stappen vooruit van één kind naar verbeterde communicatie en gedrag, en wat nog opwindender is, is dat dit programma nog maar nauwelijks twee maanden aan de gang is. De mogelijkheden om onze deelnemende kinderen te helpen, zijn onbeperkt en we herhalen hoe instrumentaal uw bijdrage was bij het lanceren van dit programma.

We zijn u zeer dankbaar. Uw vriendschap en hulp in de afgelopen jaren is altijd substantieel en betekenisvol geweest.

Namens de kinderen van Sderot vragen we u onze diepste hoop weer te mogen geven om deze bevredigende vriendschap tot nog ver in de toekomst te mogen voortzetten.

Met vriendelijke groeten,
Odelia Ben Porat
Partnerships Manager Reut Sderot